Albany Station, 18, July 2008-Amtrak - ThroughTheLensLtd