29-Aug-2009 Drive thru Tioga Pass to Tuolumne Meadows - ThroughTheLensLtd